Co po kognitywistyce i komunikacji?

Najbardziej przydatne umiejętności w 2020 roku według portalu http://www.weare.pl/

umiejetnosci 2020

Absolwenci „Kognitywistyki i komunikacji" są cenieni i poszukiwani wszędzie tam, gdzie liczą się: wszechstronna wiedza, sprawne komunikowanie, umiejętność kształtowania postaw i przekonań oraz znajomość nowoczesnych technologii informatycznych. Potrafią opisywać i analizować procesy poznawcze oraz komunikacyjne na różnych poziomach ich organizacji: neurobiologicznym, psychologicznym, logiczno-językowym i społeczno-kulturowym. Mają umiejętność interpretacji podstawowych jednostek społecznych jako systemów poznawczych komunikujących się za pomocą różnych kanałów informacyjnych i kodów kulturowych.

Absolwenci „kognitywistyki i komunikacji" mają przed sobą liczne możliwości zatrudnienia:

 • w firmach i instytucjach wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne,
 • w ośrodkach przetwarzania danych,
 • w agencjach reklamowych i marketingu,
 • w ośrodkach masowego przekazu,
 • w administracji publicznej,
 • w placówkach oświatowo-kulturalnych,
 • jako analitycy rynku i badacze nowych trendów konsumenckich (coolhunters),
 • w dziennikarstwie (m.in. w dziennikarstwie naukowym).

 

Duży odsetek absolwentów kognitywistyki znajduje pracę w firmach informatycznych, w reklamie, marketingu i poradnictwie (design, consulting), a także w branży naukowo-badawczej. Zgodnie z wynikami badań losów absolwentów (przeprowadzonych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu) około 90% absolwentów kognitywistyki uzyskuje pracę bezpośrednio po zakończeniu studiów. Instytut Socjologii UwB podejmuje współpracę z licznymi firmami i ośrodkami badawczymi w celu zapewnienia absolwentom „kognitywistyki i komunikacji" atrakcyjnego zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Interdyscyplinarny charakter „kognitywistyki i komunikacji" stwarza jej absolwentom również liczne perspektywy dalszego kształcenia:

 • na studiach kognitywistycznych II stopnia,
 • na studiach II stopnia z zakresu jednej z subdyscyplin kognitywistyki (socjologia, informatyka, pedagogika, kulturoznawstwo, filologia, filozofia i inne),
 • w zagranicznych ośrodkach kognitywistycznych (zob. zakładka: Kognitywistyka na świecie).